Przejdź do treści

Odlewnia Świdnica Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich się to odbywa. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Odlewnia „Świdnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ulica Kliczkowska numer 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126842, o numerze REGON: 005812352, o numerze NIP: 8842337230 („Administrator Danych Osobowych”); tel. 74 640 20 25, e-mail kontaktowy: info@odlewnia.swidnica.pl
  2. Gromadzimy Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numerów NIP lub PESEL, numeru telefonu, e-mail.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z grupy kapitałowej, a także partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym, w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. Państwa dane mogą być również przekazywane organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być z Państwem zawarta lub w sytuacji, gdy umowa już została zawarta – nie będzie mogła być realizowana.
  6. Państwa dane przechowywane będą do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, przez okres maksymalnie 10 lat.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Na przetwarzanie danych mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
Zespół Odlewni „Świdnica” Sp. z o.o.